Conveyor

Description

เครื่องแบ่งเลนสายพาน

เป็นตัวกำหนดทิศทางให้กับสินค้าบนสายพานเข้าสู่เลนซ้ายหรือขวาต้ามต้องการ

              


fake uhren

Copyright @ Brandex Directory Co.,Ltd. 2022